S.C. 3D DENTAL S.R.L., prin natura activității pe care o desfășoară, prelucrează cu bună credință și în conformitate cu prevederile legale date personale ale pacienților, actuali sau potențiali, ale reprezentanților lor legali, convenționali sau ale aparținătorilor, în cadrul operațiunilor sale de furnizare a serviciilor medicale, precum și ale angajaților săi sau candidaților în cadrul proceselor de recrutare.

S.C. 3D DENTAL S.R.L. ia în permanență măsuri tehnice și organizatorice în vederea protejării datelor cu caracter personal încredințate, pe care le va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate.

Datele de contact ale operatorului S.C. 3D DENTAL S.R.L.

Șoseaua Nordului nr. 60, București, tel +40 737444488, email: dpo@3ddental.ro

 Scopurile prelucrării  datelor personale

S.C. 3D DENTAL S.R.L. colectează și prelucrează datele personale pentru următoarele scopuri:

Realizarea serviciilor medicale solicitate: programarea serviciilor, transmiterea de remindere și alte detalii privind programarea, încheierea contractului, în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acționează în interesul persoanei vizate; eliberare a rezultatelor investigațiilor clinice sau consultațiilor de specialitate sau altor documente și certificate medicale, înregistrarea pacienților, gestiune administrativă asociată efectuării serviciilor. Furnizarea datelor personale este necesară pentru ca S.C. 3D DENTAL S.R.L. să poată gestiona solicitările pacienților cu privire la furnizarea serviciilor medicale. Refuzul furnizării acestor date poate duce la imposibilitatea organizării și furnizării serviciilor medicale solicitate.

Raportări date către CAS, DSP, SIUI sau Ministerul Sănătății, autorități fiscale.

În scopuri de gestiune financiară, efectuarea de operațiuni fiscale, bancare, de plăți.

Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, inclusiv în faza pre-litigioasă.

În scopul soluționării diferitelor solicitări, sesizări sau plângeri formulate de către persoanele vizate.

În scopul soluționării cererilor și adreselor instituțiilor publice conform competențelor legale ale acestora.

În scopul realizării unor analize statistice ce nu implică crearea de profiluri individuale și pentru oferirea de servicii personalizate și îmbunătățirea serviciilor oferite.

În scopul evaluării gradului de satisfacție cu privire la serviciile S.C. 3D DENTAL S.R.L..

În scopul asigurării pazei și protecției persoanelor și valorilor în locația S.C. 3D DENTAL S.R.L., în vederea prevenirii și combaterii săvârșirii de infracțiuni, prin intermediul supravegherii video în locurile accesibile publicului.

În scopul desfășurării activităților de recrutare/selecție pentru ocuparea posturilor vacante, gestionarea dosarelor de recrutare pe parcursul diferitelor etape de selecție.

În scopul emiterii cardurilor de reduceri sau a celor aferente abonamentelor.

În scop de marketing direct, în vederea transmiterii de newslettere, comunicări comerciale privind oferta de servicii, promoții și evenimente organizate de S.C. 3D DENTAL S.R.L., articole medicale, materiale informative.

În momentul vizitării site-ului www.3ddental.ro și doar dacă ați fost de acord cu instalarea de cookieuri – serverul web înregistrează în mod automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii Internet (ISP), adresa de la care ne-aţi vizitat, adresele din site pe care le accesați, precum şi data şi durata vizitei. Informaţii personale suplimentare vor fi înregistrate numai în cazul în care vor fi divulgate de dumneavoastră, de exemplu în cazul unei înregistrări, a unui sondaj sau în execuţia de conţinut. În acest sens, vă rugăm să consultați politica de cookies. Informaţiile pe care le furnizaţi prin intermediul site-ului ne permit să personalizăm şi să îmbunătăţim în permanenţă modul în care interacţionaţi cu S.C. 3D DENTAL S.R.L..

Categorii de date cu caracter personal

S.C. 3D DENTAL S.R.L. colectează date cu caracter personal direct de la persoana vizata sau de la aparținători sau reprezentanții legali ai acesteia:

Cu funcție de identificare (cum ar fi: nume prenume, domiciliu, sex, data nașterii, naționalitate, localitate, alte elemente din documentul de identitate, identificatori online).

Date speciale (cum ar fi: CNP, numărul cardului de sănătate, date privind starea de sănătate, date biometrice, originea rasială, convingeri religioase, după caz). Datele personale privind starea de sănătate sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului, iar prelucrarea acestor date este permisă cu condiția respectării secretului profesional.

Date financiare și bancare (cum ar fi: număr cont, numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar (poate fi altul decât dvs, dacă altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și pentru dumneavoastră); valabilitatea cardului bancar banca).

Alte date cu caracter personal (cum ar fi: ocupație, loc de muncă, tip asigurare, denumire asigurator).

Date de contact (cum ar fi: adresa poștală de corespondență, număr telefon, e-mail).

Informații cu privire la locația, imaginea și înregistrările audio-video ale persoanelor fizice (înregistrările video captate de camerele de supraveghere instalate la sediu, înregistrările audio ale convorbirilor telefonice din Call-center).

Date referitoare la profilarea utilizatorilor site-ului conform Politicii de Cookies, care poate fi accesată aici (vârstă, sex, IP, date de trafic, date de geo-localizare, dispozitiv utilizat, sistem operare, cuvinte cheie căutate de utilizator conform intereselor sale).

Opinii (pot include date personale cu caracter special) pe care ni le transmiteţi în mod direct sau pe care le postaţi public despre S.C. 3D DENTAL S.R.L., pe reţele de socializare (social media) sau prin intermediul altor medii de comunicare publică.

În cazul în care S.C. 3D DENTAL S.R.L. va decide să prelucreze date cu caracter personal și în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor nr. 679/2016, respectiv în baza consimţământului persoanei vizate, S.C. 3D DENTAL S.R.L. va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

Temeiul juridic al prelucrării

Prelucrările datelor în scopurile de mai sus au ca temei:

Încheierea și/sau executarea unui contract de servicii medicale sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract.

Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin S.C. 3D DENTAL S.R.L. potrivit legii.

Interesul legitim al S.C. 3D DENTAL S.R.L., cu respectarea prevederilor art. 5 din Regulamentul General UE privind protecția datelor nr. 679/2016.

Protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau a altei persoane fizice.

Consimțământul dumneavoastră în ce privește activitățile de marketing/publicitate și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului. În măsura în care v-ați exprimat consimțământul cu privire la o anumită prelucrare, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta prelucrarea datelor efectuată până la momentul retragerii. Solicitarea de retragere a consimțământului poate fi exercitată oricând fie pe adresa de e-mail dpo@3ddental.ro, fie prin formularea unei cereri scrise la adresa Șoseaua Nordului nr. 60, București – în atenția Ofițerului de Protecție a Datelor cu caracter Personal, precum și prin accesarea butonului de „Dezabonare” prezent în toate informările noastre electronice.

Durata păstrării datelor cu caracter personal

Durata de stocare a datelor cu caracter personal este limitată la ceea ce este necesar pentru scopurile de procesare și până la expirarea termenelor de arhivare. S.C. 3D DENTAL S.R.L. va șterge datele cu caracter personal la momentul la care solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare se realizează ca efect al interesului legitim S.C. 3D DENTAL S.R.L. sau este impusă de o prevedere legală, date care vor fi șterse în termenul prevăzut de lege pentru aceasta. În cazul în care păstrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopuri specificate de lege, S.C. 3D DENTAL S.R.L. va păstra în continuare datele pentru perioada impusă.

Procese de profilare automată și decizii automatizate

S.C. 3D DENTAL S.R.L. nu folosește datele personale pentru a evalua automat aspecte ale personalității persoanelor vizate. S.C. 3D DENTAL S.R.L. nu folosește datele personale pentru a lua decizii automate despre dumneavoastră.

Destinatarii datelor

S.C. 3D DENTAL S.R.L. poate dezvălui datele personale următoarelor categorii de destinatari: autorități și instituții publice centrale și locale, asiguratori, profesioniști ce colaborează cu S.C. 3D DENTAL S.R.L. respectând secretul profesional, alți furnizori de servicii medicale (spitale sau ambulatorii de specialitate, servicii paraclinice sau imagistică medicală etc.) implicați în furnizarea serviciilor medicale. S.C. 3D DENTAL S.R.L. poate dezvălui către terți date strict necesare pentru gestionarea activităților administrative ce sprijină activitatea medicală sau către alte entități juridice medicale.

S.C. 3D DENTAL S.R.L. poate comunica datele dvs. către persoane împuternicite care prelucrează date cu caracter personal pe seama S.C. 3D DENTAL S.R.L. (cu titlu exemplificativ: societăți de arhivare, entități care asigură recuperarea creanțelor, furnizori de servicii de marketing direct, curieri etc.).

S.C. 3D DENTAL S.R.L. va dezvălui datele dvs. personale pentru a se conforma oricărei obligaţii legale sau în virtutea obligaţiilor faţă de o autoritate publică sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa S.C. 3D DENTAL S.R.L. sau a clienţilor săi.

Datele transmise Destinatarilor vor fi adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopurile în care au fost colectate și dezvăluite.

Transferul datelor în strainatate

La momentul redactării prezentei politici de confidențialitate, nu transferăm date cu caracter personal în țări din afara UE/EEA sau către organizații internaționale.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. 3D DENTAL S.R.L. respectă drepturile care privesc protecția datelor personale, drepturi care se pot exercita de dumneavoastră printr-o cerere scrisă adresată S.C. 3D DENTAL S.R.L., la sediul acestuia din Șoseaua Nordului nr. 60, București sau la adresa de email dpo@3ddental.ro. Cererea trebuie să conțină o descriere precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați și să fie însoțită de un document de identitate care să permită identitificarea dumneavoastră. Folosirea informațiilor din documentul de identitate este limitată strict la activitatea de confirmare a identității și nu va genera o stocare a datelor personale mai mult decât este necesar în acest scop. Aveți următoarele drepturi:

Dreptul de a cere S.C. 3D DENTAL S.R.L. accesul la aceste date.

Dreptul de a fi informat cu privire la datele personale pe care le prelucrează S.C. 3D DENTAL S.R.L., scopul, transferul către terți, precum și perioada de stocare a acestor date.

Dreptul de a primi gratuit o copie a datelor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii suplimentare solicitate, S.C. 3D DENTAL S.R.L. își rezervă dreptul de a percepe o taxă.

Dreptul de a cere S.C. 3D DENTAL S.R.L. rectificarea datelor inexacte/incomplete care vă privesc.

Dreptul de a cere S.C. 3D DENTAL S.R.L. ștergerea datelor personale care vă privesc, cu excepția cazului în care există motive legitime care să prevaleze cererii dumneavoastră.

Dreptul de a cere S.C. 3D DENTAL S.R.L. restricționarea prelucrării. Totuși, S.C. 3D DENTAL S.R.L. va putea stoca și prelucra datele personale din motive de interes public, îndeplinirea unei obligații legale sau pentru apărarea împotriva unei plângeri legale,  întemeierea unei reclamații legale sau pentru a proteja drepturile unei persoane.

Dreptul de opoziție față de prelucrarea datelor, atunci când scopul prelucrării îl reprezintă marketingul direct, inclusiv la crearea de profiluri atunci când măsura este legată de marketingul direct respectiv. S.C. 3D DENTAL S.R.L. nu va mai prelucra datele, cu excepția cazului în care există motive legitime sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, dacă aceasta are un impact semnificativ asupra persoanei vizate.

Dreptul de portare a datelor cu caracter personal furnizate S.C. 3D DENTAL S.R.L. în formă electronică, structurată, utilizată curent, lizibilă automat, cu posibilitatea ca datele respective să fie transferate unui alt operator.

În cazul în care considerați că prelucrarea s-a făcut cu nerespectarea legislației în vigoare, aveți dreptul de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere, respectiv Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Menționăm că nu ne asumăm răspunderea cu privire la informațiile și politicile de confidențialitate aferente site-urilor către care se face trimitere prin link-urile postate pe website-ul nostru.

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta politică de confidențialitate. Aceasta, precum și versiunile viitoare vor putea fi accesate oricând pe site-ul www.3ddental.ro.